Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS)

Klasik sayaç okuma sistemlerinde bir görevli bina bina dolaşarak her ay sayacın son endeks değerini alır, yanında getirmiş olduğu mobil faturalandırma cihazına abone, son endeks ve tarife bilgilerini girerek fatura kesim işlemini gerçekleştirir. Mobil faturalandırma cihazının olmadığı yerlerde ise toplanan bu bilgiler merkezde faturalandırılır ve abonelere gönderilir. Bu yöntemler ile yapılan sayaç okuma işlemleri insan hatası riski, operasyon maliyeti, veri toplamadaki zaman kaybı nedeniyle verimli değildir. Ayrıca kaçak kullanım tespiti zor ve arıza tespiti ise sadece abone çağrı merkezini aradığında tespit edilebilmektedir.

Günümüz teknolojilerindeki eğilimler her alanda olduğu gibi sayaç okuma alanında da insan faktörünü sistemin operasyon katmanından çıkartıp yönetim katmanına getirmeyi amaçlamaktadır. Konutlar, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri enerji ve su tüketiminin en çok yapıldığı yerlerdir. Otomatik sayaç okuma sistemi ile elektrik şebekelerinde monofaz ve trifaz sayaçlarda endeks değerinin yanı sıra reaktif ve kapasitif güç tüketiminin ve kompanzasyonun takibi uzaktan yapılabilmektedir. Otomatik sayaç okuma sistemi şebekelerdeki kayıpların ve kaçak kullanımların tespit edilmesini sağlamaktadır. Ek olarak dağıtım kuruluşlarına düşük işletim maliyeti, yük kontrolünün sağlanması, sayaç ve şebeke parametrelerinin takibi, uzaktan kesme işlemleri, arıza tespiti ve olası arızalar için merkezin erken uyarılması gibi birçok yararı vardır.

Öte yandan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik doğrultusunda elektrik üretmek isteyen özel veya tüzel kişilerin uzlaştırma verilerine zamanında ulaşmak için dağıtım şirketlerinin OSOS konusunda ilerleme ihtiyacı bulunmaktadır. Nisan 2011 tarihinde yayınlanan “Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında belirtildiği üzere dağıtım şirketleri OSOS kapsamına alınması gereken tüketicilerin tüketim limitlerinin belirlenerek EPDK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

OSOS kapsamında sayaçlara ilişkin tanımlayıcı kimlik verilerinin, tahakkuk ve faturalamaya esas verilerin (toplam aktif ve reaktif enerji endeksleri, dönemsel en yüksek demand verileri, yük profi l eğrileri) ve sayaç durum bilgilerinin (kalibrasyon zamanı, zayıf pil uyarısı, klemens ve gövde kapakları açılma uyarısı gibi) veri merkezlerinde tarihsel olarak saklanması ve farklı boyutlarda raporlama olanaklarının bulunması, ölçüm noktalarının zamanında ve doğru izlenmesi, aynı zamanda faturalama sistemlerinin tutarlı verilerle beslenerek kayıpkaçağın büyük oranda azaltılması adına büyük faydalar sağlayacaktır.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Yapısı

 • Verinin otomatik olarak uzaktan okunması
 • Verinin merkezi bir sisteme aktarılması
 • Verinin doğrulanması, eksik verilerin tamamlanması
 • İlgili paydaşlara uygun formatta iletilmesi

Firmamız tarafından sağlanan otomatik sayaç okuma sistemi ile;

 • Elektrik, doğalgaz ve su dağıtım şirketleri,
 • OSB – Organize sanayi bölgeleri,
 • KSS – Küçük sanayi siteleri,
 • Alışveriş merkezleri,
 • İş merkezleri,
 • Serbest bölgeler,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri

gibi kendi abonelerine sahip ve tüketim faturaları kesen işletmeler için geliştirilmiş

 • Otomatik sayaç okuma,
 • Gelişmiş ölçüm altyapısı,
 • Entegre abone yönetim ve faturalama yazılımları

ile

 • Şebeke kaçakarının önlenmesi,
 • Kurumsal harcamaların optimize edilmesi,
 • İnsan hatalarının önüne geçilmesi,
 • Tüketim istatistiklerinin elde edilmesi,
 • Günün hangi zaman diliminde ne kadar tüketim yapıldığın tespiti (talep eğrisi),
 • Erken arıza tespiti

sağlanmaktadır.

İleri Ölçüm Altyapısı (AMI)

İleri Ölçüm Altyapısı (Advanced Metering Infrastructure – AMI), enerjinin belirli bir şebeke altyapısı üzerinden talep doğrultusunda veya düzenli olarak iletilmesi ve yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş altyapılarda çift yönlü veri alışverişi söz konusudur. Bu sayede, sadece enerji tüketim verilerinin aktarımı değil, aynı zamanda kesme ve açma ya da ürün tercihinin müşterilere yansıtılması gibi merkezden iletilebilecek diğer verilerin iletilmesi sağlanır. Akıllı sayaçlar şüphesiz ileri ölçüm altyapısının en önemli bileşenidir.

İleri Ölçüm Altyapısının kurulması, sadece sayaçların takılması veya kurulması olarak düşünülmemelidir. Öncesinde planlama, fizibilite ve iş süreçlerinin tasarlanması çalışmaları için yeterli zaman ve kaynak planlanmalıdır. Ayrıca tüm süreç boyunca kurumsal değişim ve yapılanma şirket ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yönetilmelidir.

Şirketler tarafından öncelikle altyapıya ilişkin unsurların, düzenleyici kurum tarafından onaylanmış ya da onaylanacağı düşünülen yatırım harcamaları ve işletme harcamaları limitleri de göz önünde bulundurularak planlanması gerekmektedir.

Sonrasında, sahada sayaçların kurulması ile başlayıp, iletişim altyapısını ve merkezi veri toplama sistemleri ile entegrasyon noktalarını da içeren fonksiyonel ve teknik mimarinin belirlenmesi işi yürütülmektedir. İleri Ölçüm Altyapısı sistemlerinin hayata geçirilmesi sonrasında, dağıtım ve perakende satış operasyonları altında değişecek olan iş süreçlerinin yeniden tasarlanması ve yeni iş süreçlerinin de ortaya konulması gerekmektedir.

İleri Ölçüm Altyapısı kapsamında aşağıdaki faaliyetlerin yeniden tasarlanması veya yeni bir iş süreci olarak eklenmesi gerekmektedir:

 • Sayaç/Diğer ölçüm cihazları kurulumu
 • Şebeke yönetimi
 • Sayaç/Endeks okuma
 • İş emirleri
 • Faturalama
 • Online sunum
 • Talep tepkisi (TT)
 • Uzlaştırma
 • Kesinti /Arıza yönetimi
 • Kayıp/Kaçak ve tahsilat takip
 • Dağıtım analizi

İleri Ölçüm Altyapısı sayesinde sadece tüketim bilgileri değil, aynı zamanda arıza ve kesintiye dair bilgilerin merkeze iletilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede, şebeke işletmecisinin varlık yönetimini (arıza onarım-bakım sistemi) daha verimli yürütmesi sağlanır.

Akıllı Şebeke

Otomasyon ve bilgi işlem teknolojilerinin elektrik şebekelerine hizmet vermek üzere bir araya gelmiş halidir. Şebekenin uzaktan izlenmesi ve kontrolü, kayıp ve kaçakların azaltılması, işletme verimliliklerin artırılması açısından birçok faydaları vardır. Akıllı şebekeler, SCADA ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gibi tamamlayıcı sistemler ile bütünleşerek verimlilik artışı sağlar.

Uluslararası arenada akıllı şebeke yatırımlarına geçilmesinde bir çok etken yer almaktadır. Bunlardan en önemlileri maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin arttırılması olarak gözlemlenmektedir. Başta ABD olmak üzere, aynı zamanda birçok Avrupa ülkesinde akıllı şebeke ve akıllı sayaç yatırımları tercih edilmektedir. Ülkemizde ise akıllı sayaç yatırımları, otomatik sayaç okuma sistemi (OSOS) başlığı altında adlandırılmakta, iletim ve dağıtım şebekeleri için gündeme gelmektedir. Ancak akıllı sayaç sistemine tam anlamıyla geçiş belli bir süre alacaktır. Şüphesiz önümüzdeki kısa vadede dağıtım ve perakende satış şirketlerinin ayrışması, liberal piyasaya tam geçişin hızlanması ve serbest tüketici limitinin daha da azaltılması ile konu önemini arttıracaktır. Satışta rekabetin daha da artması ile birlikte müşterilerine daha iyi hizmet sunmak (ürün geliştirme, daha az kesinti), kaçakları azaltmak ve varlık yönetiminde bir adım öne geçmek isteyen dağıtım şirketlerinin akıllı şebeke yatırımlarına zaman kaybetmeden geçeceği düşünülmektedir.

Akıllı Şebeke beş ana unsurdan oluşmaktadır:

 • Ev ağı
 • Sayaç sahibi uç noktalar
 • Veri İletişim Şebekesi
 • Veri merkezi
  • Arıza yönetimi
  • Bakım yönetimi
  • Müşteri hizmetleri ve faturalama
  • Tahmin ve yük takip
  • Piyasa yönetimi
  • Dağıtım operasyonları ve yatırım planlama
  • Bütünleşik veri tabanı sistemlerini beslemektedir.
 • Arka ofis ve yönetimi
  • Dağıtım şebekesi yönetimi
  • Sayaç okuma, açma ve kesme
  • Faturalama ve müşteri hizmetleri

Kesintisiz Güç Kaynağı Takip Sistemi

Kesintisiz Güç Kaynakları, kendilerine bağlı sistemlerin korunmasına ve şebeke enerjisinin kesilmesi durumunda sistemin beslenmesinin bir süre daha devam ettirilmesine yarar. KGK’lar genelde kısa süreli kesintilerde sistemleri idame etmek ve kesinti süresinin uzaması durumlarında cihazları doğru bir şekilde kapatmaya zaman tanımak veya bulunuyorsa Jeneratör devreye girene kadar sistemi beslemek için kullanılırlar.

ATM’ler, Hastaneler, Baz İstasyonları, Veri Merkezleri, Üretim Tesisleri, Acil Durum Koordinasyon Merkezleri gibi ve diğer kritik tesislerde “Görev Kritik Ekipmanları” korumak ve sürekli çalışır halde tutmak için kullanılırlar. Enerjinin kesilmesi veya dalgalanması felaketle sonuçlanabilir. Dünyada KGK’ların ve jeneratörlerin neredeyse %10’u lazım oldukları zaman devreye girmemektedir.

Uygulama ile üreticiler ve satıcılar; satış sonrası servis süreçlerinde sahaya gitmeden kritik bilgileri uzaktan edinebilir. Alarm, hata ve uyarı gibi ihlal anında sorumlu kişilere email veya SMS ile bilgilendirme yaparak KGK’nın sürekli hazır olmasını sağlar. Anlık meydana gelen sorunlarda geçmiş bilgilerin analizi ile sorunun kaynağı hakkında detaylı bilgi verebilir. Arıza ve sorunları tespit ederek önceden müdahale imkanı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarır.

Jeneratör Takip Sistemi

Jeneratörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir ve şebeke enerjisinin kesilmesi durumunda sistemi besler. Jeneratörün yakıt kapasitesine göre uzun süreli yedek enerji kaynaklarıdırlar. Elektriğin kesilmesi ile jeneratörlerin devreye girmesi arasında belirli bir süre geçer (30 sn – 1 dk). Bu süre zarfında genelde şebekeyi bir KGK ile besleyerek jeneratörün devreye girene kadar sistemleri idamesi sağlanır.

Hastaneler, Baz İstasyonları, Veri Merkezleri, Üretim Tesisleri, Acil Durum Koordinasyon Merkezleri gibi ve diğer kritik tesislerde “Görev Kritik Ekipmanları” sürekli çalışır halde tutmak için kullanılırlar. Enerjinin kesilmesi veya dalgalanması felaketle sonuçlanabilir. Dünyada KGK’ların ve jeneratörlerin neredeyse %10’u lazım oldukları zaman devreye girmemektedir.

Uygulama ile üreticiler ve satıcılar; satış sonrası servis süreçlerinde sahaya gitmeden kritik bilgileri uzaktan edinebilir. Kiralama yapan firmalar jeneratörlerinin doğru kullanıldığından emin olur. Yakıt hırsızlığını anında tespit eder. Alarm, hata ve uyarı gibi ihlal anında sorumlu kişilere email veya SMS ile bilgilendirme yaparak KGK’nın sürekli hazır olmasını sağlar. Anlık meydana gelen sorunlarda geçmiş bilgilerin analizi ile sorunun kaynağı hakkında detaylı bilgi verebilir.

Reaktif Enerji Tüketim Takip Sistemi

Fabrikalar, elektrik makineleri, iş makineleri ve motorlar endüktif çalıştıklarından bağlandıkları şebekeden reaktif güç çekerler. Evlerdeki mekanik balastlı floresan lambalar, çamaşır makinaları, buzdolabı ve inverter barındıran klimalar endüktif devreye sahiptir ve reaktif güç çekerler. Devrede işi aktif güç yapar, reaktif güç her döngüde şebekeden çekilir ve döngü bitmeden şebekeye geri verilir.

Reaktif gücün oluşması işe çevrilebilen aktif gücün azalmasına dolayısıyla verimin düşmesine neden olur. Reaktif güç sıfıra ne kadar yakınsa verim o kadar yüksektir. Akım ile gerilim arasındaki faz farkının en ideal olabilecek açıya getirilerek, sistemi olumsuz etkileyen reaktif yüklerin sıfıra yaklaştırılmasına böylece verimin artırılmasına “Kompanzasyon” denir.

Güç ihtiyacı 9 kVA ve üzeri olan işletmeler için 284/2 sayılı ve 08/01/2004 tarihli EPDK kurul kararı gereğince kompanzasyon panosu yapılması zorunlu tutulmuştur. Kurul kararına göre kompanzasyon panosu ile harcanan endüktif güç, aktif gücün en fazla %20’si; kapasitif güç de aktif gücün en fazla %15’i kadar olabilir. Aksi durumda işletme parasal cezaya maruz kalabilir. Bu da elektrik faturasına reaktif güç tüketim bedeli olarak yansır.

Uygulama ile kompanzasyon panosu sürekli izlenerek, anlık/günlük/haftalı ve aylık reaktif tüketim miktarları limitlerin üzerinde ise yetkililere email ve SMS ile bilgilendirme yapılır, gerekli önlemlerin alınması ve panoya müdahale edilmesi için fırsat sunulur, zaman kazandırılır. Sistem kullanılmadığında reaktif tüketimler ay sonunda faturaya yansıdığı için ceza ödenmek zorunda kalınmaktadır. Sistem kullanıldığında bu durumdan anında haberdar olunduğu için cezaya maruz kalmadan önlem almaya fırsat olur.

Traksiyoner Akü Takip Sistemi

Traksiyoner (Cer) Aküler; elektrikle çalışan araçlarda doğrudan güç kaynağı olarak kullanılırlar. Özellikle çevre faktörünün önemli olduğu kapalı alanlarda en temiz enerji kaynağıdır.

Ana kullanım yerleri: Çeşitli amaç ve tiplerdeki istif ve taşıma araçları (Fork-lift), elektrikli arabalar, tünel ve maden ocaklarında çalışan elektrikli lokomotifler ve elektrikle çalışan vinçlerdir.

“Kurşun Asit” akülerin temel prensiplerine göre çalışırlar. Birçok hücreden oluşurlar. Genelde sülfürik asidin sulu çözeltisi ile hazırlanan elektrolitikler kullanılır. Sülfürük asit yoğunluğu sıcaklıkla ters orantılı olarak değişir. Bunun için düzeltmeler yapmak gerekir. Uzun çalışma ömürleri hedef alınarak, derin deşarjlara dayanıklı ve uzun süreli (5-8 saat) deşarj kapasitelerine (C5) göre dizayn edilirler. Bu aküler deşarj olduktan sonra elektrolit yoğunlukları ve kapasiteleri düşer. Rastgele şarj edilmemelidirler. Şarj edildikten sonra bir süre dinlenmelidirler. “WA Şarjı”, “WO-WA Şarjı” ve “IUIA Şarjı” gibi isimlendirilen farklı şarj teknikleri vardır.

Maliyeti yüksek olan bu aküler için şarj, deşarj ve dinlenme zamanları önemlidir. Deşarj ve şarj akımları belirli limitleri geçmemeli ve belirli sürelerin üstünde nominal kapasitesinin üzerinde çekilmemelidir. Tüm bu şarj, deşarj ve dinlenme süreçlerinin takibi, akünün ömrünün mümkün olan en uzun süreye uzatılması ve verimliliğinin artırılması için şarj/deşarj voltaj ve akım eğrilerinin uzaktan takip edilebildiği, belirli limitlerin üzerinde şarj veya deşarj edildiğinde yetkililere email veya SMS ile bilgilendirme yapan takip uygulaması ile hem kullanıcılar hem de aküyü kiralayan işletmeler için bu pahalı akünün en verimli kullanılması sağlanır.

Araç Takip Sistemi

Araç takip uygulaması ile sahada araçları bulunan, satış ve/veya dağıtım ekipleri olan, fazla kilometre yapan araçları bulunan ve bu ekipleri daha verimli yöneterek iş verimliliğini arttırmak isteyen şirketlere ideal bir servis sağlar. Bu sistem sayesinde, araçların ortalama aylık veya günlük kaç km yol yaptığı, ne kadar süre ile rölantide çalıştığı görülebilir, ortalamanın üzerindeki kullanımların gerçekten amaca uygun olup olmadığı incelenebilir ve aracın sahadaki performansı daha etkin yönetilebilir.

Kişi Takip Sistemi

Kişi takip uygulaması; mobil iş gücü, çocuklar, öğrenciler, alzheimer hastaları ve hareket halindeki gençleri izleme ve takibi için olanak sağlar.

Varlık Takip Sistemi

Varlık/Değerli Eşya takip uygulaması ile sabit veya hareketli varlıkların yasal uyumluluk, güvenlik, milli savunma, operasyonel verimlilik nedenlerinden dolayı veya sadece kullanıcının içinin rahat olması için uzaktan izlemeyi ve yönetmeyi sağlar.

Yeşil Sürüş & Yakıt Tüketim Takip Sistemi

Dünyada akar yakıt maliyetlerinin en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında başı çeken ülkemizde araçların verimli kullanılması ve yakıt ekonomisi filolarda en çok dikkat edilen ve en önemli hususlardan birisidir. Yakıt tüketimi, aracın verimli kullanımı ile bire bir doğru orantılıdır. Mobil Takip Uygulamasının bir özelliği olan Yeşil Sürüş ve Yakıt Tüketim Takibi kapsamında binek araçlara kurulan takip cihazına takılan ek bir aparat ile (Bkz. Donanım Ürünlerimiz >> LVCAN-200) ya da gelişmiş bir takip cihazı ile (Bkz. Donanım Ürünlerimiz >> FM-5300) ağır vasıtalar ve iş makinaların yol bilgisayarlarına bağlanarak alınan yakıt seviyesi, anlık/toplam yakıt tüketimi, gaz pedalı pozisyonu, motor devri, tekerlek hızı, mesafe sayacı bilgileri ile cihazın üzerindeki 3 eksenli ivme ölçer ile tespit edilen ani hızlanma, ani yavaşlama veya ani yön değişimi ihlallerini algılayarak aracı kullanan sürücülerin davranış analizi yapılmakla birlikte aracın verimliliği, yakıt tüketim profili ve karbon ayak izi (carbon footprint) anlık olarak takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir.

Öğrenci Takip Sistemi

Mobil takip sistemi kapsamında kişi takip uygulamasının genişletilmiş bir halidir.

Çocuklarımız en değerli varlıklarımızdır. Öğrencilik çağındaki çocuklara verilen sadece 40 gram ağırlığındaki kimlik kartı boyutlarındaki bir takip cihazı, GPS uyduları üzerinden bina dışı mekanlarda öğrencilerin konumlarını takip eder. Üzerinde bulunan SOS butonu acil bir durumda öğrencinin hem ebeveynlerini hem de okul yöneticilerini haberdar etmek için kullanılabilir. Aynı zamanda cihaz üzerindeki numaralı butonlara anne, baba ve kardeşlerin telefon numaraları atanabilir ve çift yönlü sesli iletişim yapılabilir. Takip cihazının sahip olduğu RFID (radyo frekans kimlik tanımlama) özelliği sayesinde okul bina içlerine yerleştirilen RFID alıcıları ile iletişime geçerek öğrencinin binanın hangi bölümünde olduğu, sınıfa girip girmediği anlık olarak hem okul yönetcilerine hem de velilere iletir. Öğrenci servislerine takılacak bir RFID okuyucu ve araç takip ünitesi ile hem servisin konumu anlık olarak takip edilebilir hem de öğrencinin servise binip binmediği anlaşılır. Sabahları servis durağa yaklaşırken sms veya email ile bilgi vererek durakta gereksiz beklemelerin önüne geçer. Takip cihazına veya merkezi yazılıma tanımlanacak sanal coğrafi çitler (alan) ile bu çitlerin içine veya dışına giriş/çıkış aktiviteleri anında ilgili kişilere sms veya email olarak bildirilir.

Tüm bu bilgilerin geçmiş raporlarına erişilebilir ve mobil uyumlu merkezi yazılım ile hareket halinde iken bile cep telefonu ve tablet ile öğrencilerin ve çocukların takibi rahatlıkla sağlanabilir.

Hasta & Sağlık Takip Sistemi

Çağımızın sorunu olan obezitenin sebep olduğu birçok metabolizmik hastalık vardır. Bunlardan en önemli ve yaygın olanları glisemi ve diabettir. Bu hastalıkların komplikasyonlarının hem maliyeti çok yüksek, hem de sonuçları çok üzücüdür. Bu tarz kronik hastalık sahibi insanların kullandıkları düzenleyici ekipmanların sürekli olarak izlenip ihtiyaç durumunda müdahalenin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu uygulama; Hastanın sürekli takibini yaparken merkezi karar destek sistemi (MKDS) ile hastanın yaşam kalitesini artırır,  doktor ile direkt teması azaltır ve hastaneye gidemeyen hastalarda takip güçlüğünü ortadan kaldırır.

Hastanın kullandığı sürekli glikoz ölçümü yapan Gluckometre ile bir akıllı telefon Bluetooth üzerinden eşleştirilir. Ölçüm sonuçları anlık olarak akıllı telefon üzerinde çalışan uygulamaya aktarılır. Mobil uygulama hem hastaya istatistiki bilgiler sağlar, önerilerde bulunur hem de MKDS’e bu bilgileri aktarır. MKDS, hem doktora hem de çağrı merkezine bağlıdır. Hastalardan alınan kritik seviyeli ölçüm verileri doktorun akıllı telefonuna iletilir. Aynı bilgiler çağrı merkezindeki sağlık ekiplerine iletilerek doktor – hasta arasında koordinasyon sağlanır, gerekirse hastanın bulunduğu yere ambulans sevk edilmesini sağlanır. Doktor, hastanın kullanıdığı Insulin Infüzyon Pompa-sının dozajlarını uzaktan ayarlayarak hastaya zerk edilmesi gereken insülin miktarında değişiklikler yapabilir.

Sıcaklık & Nem Takip Sistemi

Sıcaklık ve nem takibi önemli IoT uygulamalarından birisidir. Sağlık, gıda, tarım ve bilişim gibi birçok sektörde ortam sıcaklığı ve nemin takibine kritik seviyede ihtiyaç vardır. Bazıları;

 • Eczanelerdeki ecza ve aşı dolapları (12 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik gereği sıcaklık ve nem takibinin yapılması zorunlu hale gelmiştir)
 • Tıbbi tahlil ve araştırma laboratuarlarındaki buz dolapları,
 • Bilgi işlem merkezleri, sistem odaları, sunucu kabinleri
 • Frigofirik yük ve nakliye araçları
 • Gıda güvenliğinde soğuk zincirin korunması için soğuk hava depoları, dondurma şoklama kabini, fermantasyon kabini, şartlandırma odası, olgunlaştırma odası, kuru baklagil depoları, buzhaneler, balık depoları, mandralar, kümes hayvanı üreticileri
 • Çok şubeli çalışan fast foodlar ve restoranlar
 • Sanayi tesisleri,
 • Örtü altı yetiştiricileri (Seracılık), kültür mantarı üreticileri, bitki büyütme odaları
 • Eski ve kıymetli kitap, mecmua ve basılı yayın arşivleri barındıran kütüphaneler, müzeler

Ayarlanan sıcaklık ve/veya nem değer aralıklarının dışına çıkıldığında ortamda bulunan sesli ve ışıklı ikaz ekipmanlarını aktif hale getirebilmenin yanında merkezi yazılımda tanımlı yetkililere sms ve email gönderimi yapılır.

Orman Yangını Erken Uyarı Sistemi

Orman yangınlarına müdahale konusunda özellikle ilk 5 dakika içerisinde fark edilmeyen ve 15-20 dakikada müdahale edilemeyen yangınlar geniş alanlara sıçrayarak kontrolü güç hale gelmektedir. Sistem ile orman yangınlarının henüz başlangıç aşamasında tespiti ve yangınla mücadele ekiplerinin bilgilendirilmesinin ardından yangına acil müdahalesi ve yangının ilerlemesinin önüne geçilmesi mümkün kılınmaktadır. Tüm Türkiye’deki ormanlardan öncelikle milli parklar gibi değerli arazilerin, gözetleme kulelerinin takip edemediği kör noktalardaki ormanların,mesire alanlarının yakından izlenmesi,bu alanlardaki sıcaklık, nem, CO (karbon monoksit), CO2 (karbon dioksit) miktarlarındaki kritik değişikliklerin takibi yapılarak “erken” yangın tespiti mümkündür.

Orman arazileri; kurak iklim özellikleri, insanların dikkatsizliği ve mesire yerlerinde ateş yakma konusunda belirlenen kural uymama nedeniyle yangın tehdidi altındadır. Buna ek olarak mesire yerleri, değerli orman arazileri, milli parklardaki kurak iklim özelliklerine bağlı doğal nedenler, insan faktörüne bağlı dikkatsizlik veya terörizm gibi sebeplerden dolayı yangın tehdidi altındadır. Erken tespit edilemeyen buna bağlı olarak acil müdahale edilemeyen yangınlar, yetişmesi yıllar hatta yüzyıllar alan ormanlarımızın zamanla yok olmasına neden olmakta, ülkemizi yeşil alan konusunda fakirleştirmektedir. Söz konusu sistem, bu sorunlara çözüm bulmak için geliştirilmiştir.

YÖNTEM

Erken uyarı sisteminde örgü ağ (mesh network) topolojisi kullanılarak kablosuz cihazlara bağlı sensörler ile ormanlık alanda ölçümler alarak olası bir yangın tehdidini algılayıp merkeze anında bilgi verilmektedir. Cihazların merkezi takip yazılımına düzenli bilgi gönderimi ile ormanlık alanın hava şartları ile ilgili istatistiki bilgiler de sağlanacaktır. Sistem; mevcut yöntemler olan insan gözü ile takip, telefon ihbarı, uçaktan izleme ve kamera ile izleme yöntemlerine karşın en etkin alternatif olup, “kablosuz sensör ağı” teknolojisinin yangın ile mücadelede kullanımı sayesinde sistemin işletme maliyetlerini düşürülmektedir.

İŞLEYİŞ

mesh

Sistemin donanım altyapısı ormanlık arazide yukarıdaki şekilde betimlendiği gibi altıgen alanların köşelerine yerleştirilen “normal node” isimli cihazlardan, altıgenin merkezinde bulunan “cluster head” isimli cihazlardan ve bu örgü ağ (mesh network) içindeki tüm düğümleri internet üzerinden merkezi takip yazılımına bağlayan “sink” isimli cihazlardan oluşmaktadır. “Normal Node” cihazları zamanının %98’unu uyku modunda geçirir. Buna karşın “cluster head” ve “sink” isimli cihazlar hiç uyumadan sürekli açık olacak şekilde çalışır. Buradan da anlaşılacağı üzere “normal node” düşük enerji tüketen, “cluster head” veya “sink” daha yüksek enerjiye ihtiyaç duymaktadır.

“Normal Node” cihazları sadece ölçüm yapılacağı anlarda uyanır ve topladığı ölçüm sonuçlarını “cluster head” cihazına gönderir. Cluster head zaten kendi üzerindeki sensörler ile ölçümlerini periyodik olarak yapmaktadır. Örgü ağ üzerinde kablosuz iletişim kurmak için Zigbee isimli protokolüne kullanılmaktadır. Buna göre ortalama 256 düğümlü bir ağ için 1 tane “gateway” cihazı yeterlidir. Hem “Normal Node” cihazlarında hem de “Cluster Head” cihazlarında ölçüm yapılan sensörler mevcut iken “Sink” cihazlarında bu sensörlere gerek olmayabilir.

Dünyadaki Kullanımları

 • 2010 yılında Asturias ve Galicia bölgelerini içeren kuzey ispanyada 210 hektarlık alanda 96 adet ölçüm noktasında DIMAP-FactorLink ve Libelium firmalarının ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında ormanlık alana cihazlar kuruldu ve uzaktan sıcaklık, nem, CO (karbon monoksit), CO 2 (karbon dioksit) miktarlarındaki değişimler izleniyor.
 • Eylül 2014’te FireBug isimli sistem kapsamında Crossbow MICA2 sensör düğümleri (bazılarında GPS alıcısı vardı) ve sıcaklık, bağıl nem, barometrik basınç sensörleri kullanılarak California’da devreye alındı,
 • Avrupa Birliği 7. Çerveve (FP7- ENV-2009-1) Programı tarafından FP7-ENV- 244088 numaralı sözleşme kapsamında desteklenen FIRESENSE (Fire Detection and Management through a Multi-Sensor Network for the Protection of Cultural Heritage Areas from the Risk of Fire and Extreme Weather Conditions) projesi dahilinde Antalya/Kumlucadaki Rhodiapolis antik şehri etrafına, Boğaziçi Üniversitesi Dodge Hall’a, Tunus Djebel Zaghouan bölgesindeki Su tapınağı çevresine, İtalya Prato’daki Monteferrato-Galceti Park’a, Yunanistan Boeotia’daki Kabeirion harabelerine pilot uygulamalar kurulmuştur.

Endüstriyel Süreç Takip Sistemi

İşletmeler, tesislerindeki endüstriyel süreç otomasyonu için yüksek maliyetlerle SCADA/HMI yazılımları satın almaktadırlar. Firmamız; bu yazılımların gereksinimlerini yerine getiren ve çevrim içi (online) olarak hizmet veren, IT altyapı yatırım ihtiyacını ortadan kaldıran web tabanlı bir yazılım çözümü sunmaktadır.

Piyasadaki birçok farklı veri toplama ünitesi, üreticileri tarafından farklı konfigürasyonlar ile farklı modeller altında harici sensör ve terminal ekipmanlarına (makina, vs) bağlanacak giriş/çıkış arayüzleri ve iletişim portları sunmaktadır. Ancak genelde hepsini birden uygun maliyetle sunan üniteye rastlanmaz. BMT-600 Programlanabilir Uzak Terminal ünitesi bu sorunları ortadan kaldırır ve ekonomiktir.

Çeşitli endüstriyel sensörler ile yapılan ölçümlerin, çeşitli endüstriyel makinalardan/cihazlardan toplanan önemli ve kritik verilerin GSM/GPRS kablosuz ağı üzerinden bir merkezi yazılıma iletilerek;

 • Merkezi yazılıma iletilen ham verilerin işlenerek anlamlı hale getirilmesi,
 • Ham verinin ve işlenmiş verinin veritabanlarında saklanarak kalıcı hale getirilmesi ve geçmişe yönelik kayıtların tutulması,
 • Grafik arayüzler ile işlenen verilerin görselleştirilmesi (grafik arayüzler; kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulduğunda inşa edilebilecek veya daha önceden tasarlanmış hazır şablonlardan seçilebilen),
 • Uzaktaki sürecin yakın gerçek zamanlı olarak izlenmesi, kontrol edilmesi ve yönetilmesi,
 • Verilerin raporlanması,
 • İhlal (uyarı, hata ve alarm) durumlarının belirlenmesi,
 • Yetkililere email/sms ile bilgilendirme yapılması

çözümlerimiz kapsamında mümkün kılınmaktadır.

Satış Otomatı Takip Sistemi

Satış otomatı üreticilerinin veya işletmecilerinin makinalarını uzaktan yönetebilmesini yani izleyebilmesini ve gerektiğinde kontrol edebilmesini sağlar. Bu kapsamda;

 • Otomat makinesinin iç ısısının ölçümü,
 • Otomat kapısının açılma sayısı ve zamanlarının tespiti,
 • Ürünlerin satış adetleri,
 • Snack otomatlar için raflardaki ürün adetleri, sıcak/soğuk içecek otomatları için toz içecek ve su seviyeleri,
 • Yapılan satışların cirolarının takibi,
 • Arıza durumlarının ve elektrik kesintilerinin tespiti
 • Plasiyer (saha personeli) otomat ziyaretleri için sefer / rota optimizasyonu

ile saha operasyonlarının daha verimli ve etkin kullanımını sağlanır. Böylece işgücü, zaman ve yakıttan tasarruf edilir. Ürün adetleri veya depo seviyeleri belirlenen kritik seviyelerin altına düştüğü zaman yetkili kişileri email veya sms ile bilgilendirerek servis dışı kalma süresini en aza indirir.

Mobil ödeme entegrasyonu sayesinde otomat kodu ve raf numarasını sms ile göndererek veya mobil uygulamadan alınmak istenen ürün seçilerek satış mümkün olabilmektedir.

Tarımsal Takip Sistemi

Tarla ve seralarda;

 • Yaprak nemi,
 • Toprak içi / dışı nem ve sıcaklık,
 • Hava nemi, sıcaklık, basınç ve rüzgar hızı,
 • Işık seviyesi / şiddeti

gibi ölçümler sonucunda toplanan veriler;

 • Bitki hastalıklarının tespiti,
 • Sulama sistemlerinin yönetilmesi,
 • Sera iklimlendirme sistemlerinin yönetilmesi,
 • Tarımsal hava tahmini,
 • Sulama ve gübreleme önerileri,
 • İlaçlama zamanlaması,
 • Don ve dolu erken uyarı,
 • Güneşlenme yüzdesinin tespiti

için kullanılarak yararlanıcılara uzaktan takip ve kontrol imkanı vermektedir. Seralara gitmeden iklimlendirme ünitelerini çalıştırarak gerekli ısı seviyesinin korunması, böylece verimliliğin artması sağlanmaktadır. Sulama pompalarının araziye gitmeden açılıp kapanması ve tüm operasyonlarının merkezden yönetilmesi sağlanarak doğru zamanda ve optimum seviyede toprak neminin oluşması sağlanmaktadır.


Canlı hayvan ve kümes takibi ile tavuk çiftlikleri civciv ölümlerinin önüne geçmekte, kontrol ve verimlilik artmaktadır.

Veri Merkezi ve Ortam İzleme Sistemi

Bir veri merkezi görev kritik ekipmanlar barındırır ve 7/24 sürekli hizmet verebilmelidir.

 • Ana girişteki elektrik sayacından toplam elektrik tüketim bilgileri,
 • Reaktif enerji kompanzasyon panosundan anlık reaktif tüketimleri,
 • Enerji analizöründen şebeke elektrik dalgalanmaları ve harmonik bozulmalar,
 • Yedek güç kaynaklarından; KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı) durumu,
 • Jeneratör durumu,
 • Sunucu kabinlerinden;
  • Kabin kapı açılma, kapanma zamanları,
  • Kabin içi sıcaklık ve nem değerleri,
  • Akım trafosu ile elektrik tüketimi
 • İklimlendirme (HVAC) sistemlerinden enerji tüketimleri, açılma kapanma kontrolleri, arıza ve uyarı bilgileri,
 • Ortam izleme ile;
  • Ortam sıcaklık/nem ölçümü,
  • Hareket algılama,
  • Duman algılama,
  • Su baskını tespiti,
  • Sistem odası giriş/çıkışlarının tespiti

gibi birçok ölçüm ve parametre uzaktan izlenerek merkezin kesintisiz hizmet vermesi sağlanır.

Asansör Takip Sistemi

24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği”ne göre bakım ve periyodik kontroller ile ilgili tüm hususlar ve yapılması gerekenler belirtilmiştir. Asansörün periyodik kontrolünün yılda en az bir kere yapılması gerekmektedir. Bunun dışında oluşan her arızada yetkili servis çağırılarak müdahale yapılmaktadır. Arıza durumunda bina görevlisinin servis çağırması, servisin gelip arızaya müdahale etmesi ve asansörün tekrar devreye alınmasına kadar geçen sürede asansör devre dışı kalmaktadır.

Bu uygulama kapsamında asansör kontrol ünitesine bağlanan akıllı bir modem asansörün durumunu ve arıza bilgilerini sürekli sorgular ve merkezi karar destek sistemine iletir. Tespit edilen arıza veya normal dışı durumlarda yetkili servis firmasına ve bina yetkililerine SMS ve email ile bilgilendirme yapılarak daha hızlı servis çağırılmasına olanak sağlanır. Teknik servis firmasının asansör verilerini sistemden online olarak incelemesi ile arızanın ne olduğunun henüz binaya gidilmeden tespit etmesi ve arızaya göre hazırlık yaparak servise çıkabilmesi gibi avantajlar sunar. Sürekli olarak asansörün verilerinin izlenmesi ile performans analizi yapılır. Asansör motor yatağının titreşimleri izlenerek motor arıza vermeden çok önce sorunlar tespit edilebilir. Böylece daha büyük çaplı arızalar ile karşılaşılmadan önlem almak mümkün olabilir.

Mobil Takip Birimleri

FMB-630 Gelişmiş Dual Sim Mobil Takip Birimi

FMB-630 Gelişmiş Dual Sim Mobil Takip Birimi

27th Ara 2017 | Mobil Takip

GNSS, GSM, Bluetooth, RS232/RS485, CAN J1708 ve J1939

Yüksek kapasiteli dahili batarya ve harici ...

FMA-120 Mobil Takip Birimi

FMA-120 Mobil Takip Birimi

17th Eyl 2015 | Mobil Takip

FMA-120 GPS ve GLONASS uydularından konumalama yaparak bulunduğu yerin koordinatlarını ve birçok kullanışlı ...

LVCAN-200 Canbus Arayüzü

LVCAN-200 Canbus Arayüzü

17th Eyl 2015 | Mobil Takip

Hafif araçlardan CAN hattı verisi toplamak için tasarlanmıştır. Araç yol bilgisayarından verileri toplamak ve ...

ALLCAN-300 Canbus Arayüzü

ALLCAN-300 Canbus Arayüzü

17th Eki 2016 | Mobil Takip

ALLCAN300; can-bus hattına sahip herhangi bir araçtan (hafif ticari ve binek araçlar, kamyonlar, ...

GH-4000 Kişi Takip Birimi

GH-4000 Kişi Takip Birimi

17th Eyl 2015 | Mobil Takip

Yanlız olarak veya yüksek riskli çalışma ortamında görev yapan işçiler, çocuklar, engelliler, yaşlı insanlar ve ...

AT-1400 Değerli Eşya Takip Birimi

AT-1400 Değerli Eşya Takip Birimi

18th Eki 2016 | Mobil Takip

AT-1400 Varlık Takip Cihazı, temel takip fonksiyonlarına sahip mobil bir terminal. Türk Mühendisler ...