Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS)

Klasik sayaç okuma sistemlerinde bir görevli bina bina dolaşarak her ay sayacın son endeks değerini alır, yanında getirmiş olduğu mobil faturalandırma cihazına abone, son endeks ve tarife bilgilerini girerek fatura kesim işlemini gerçekleştirir. Mobil faturalandırma cihazının olmadığı yerlerde ise toplanan bu bilgiler merkezde faturalandırılır ve abonelere gönderilir. Bu yöntemler ile yapılan sayaç okuma işlemleri insan hatası riski, operasyon maliyeti, veri toplamadaki zaman kaybı nedeniyle verimli değildir. Ayrıca kaçak kullanım tespiti zor ve arıza tespiti ise sadece abone çağrı merkezini aradığında tespit edilebilmektedir.

Günümüz teknolojilerindeki eğilimler her alanda olduğu gibi sayaç okuma alanında da insan faktörünü sistemin operasyon katmanından çıkartıp yönetim katmanına getirmeyi amaçlamaktadır. Konutlar, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri enerji ve su tüketiminin en çok yapıldığı yerlerdir. Otomatik sayaç okuma sistemi ile elektrik şebekelerinde monofaz ve trifaz sayaçlarda endeks değerinin yanı sıra reaktif ve kapasitif güç tüketiminin ve kompanzasyonun takibi uzaktan yapılabilmektedir. Otomatik sayaç okuma sistemi şebekelerdeki kayıpların ve kaçak kullanımların tespit edilmesini sağlamaktadır. Ek olarak dağıtım kuruluşlarına düşük işletim maliyeti, yük kontrolünün sağlanması, sayaç ve şebeke parametrelerinin takibi, uzaktan kesme işlemleri, arıza tespiti ve olası arızalar için merkezin erken uyarılması gibi birçok yararı vardır.

Öte yandan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik doğrultusunda elektrik üretmek isteyen özel veya tüzel kişilerin uzlaştırma verilerine zamanında ulaşmak için dağıtım şirketlerinin OSOS konusunda ilerleme ihtiyacı bulunmaktadır. Nisan 2011 tarihinde yayınlanan “Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında belirtildiği üzere dağıtım şirketleri OSOS kapsamına alınması gereken tüketicilerin tüketim limitlerinin belirlenerek EPDK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

OSOS kapsamında sayaçlara ilişkin tanımlayıcı kimlik verilerinin, tahakkuk ve faturalamaya esas verilerin (toplam aktif ve reaktif enerji endeksleri, dönemsel en yüksek demand verileri, yük profi l eğrileri) ve sayaç durum bilgilerinin (kalibrasyon zamanı, zayıf pil uyarısı, klemens ve gövde kapakları açılma uyarısı gibi) veri merkezlerinde tarihsel olarak saklanması ve farklı boyutlarda raporlama olanaklarının bulunması, ölçüm noktalarının zamanında ve doğru izlenmesi, aynı zamanda faturalama sistemlerinin tutarlı verilerle beslenerek kayıpkaçağın büyük oranda azaltılması adına büyük faydalar sağlayacaktır.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Yapısı

 • Verinin otomatik olarak uzaktan okunması
 • Verinin merkezi bir sisteme aktarılması
 • Verinin doğrulanması, eksik verilerin tamamlanması
 • İlgili paydaşlara uygun formatta iletilmesi

Firmamız tarafından sağlanan otomatik sayaç okuma sistemi ile;

 • Elektrik, doğalgaz ve su dağıtım şirketleri,
 • OSB – Organize sanayi bölgeleri,
 • KSS – Küçük sanayi siteleri,
 • Alışveriş merkezleri,
 • İş merkezleri,
 • Serbest bölgeler,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri

gibi kendi abonelerine sahip ve tüketim faturaları kesen işletmeler için geliştirilmiş

 • Otomatik sayaç okuma,
 • Gelişmiş ölçüm altyapısı,
 • Entegre abone yönetim ve faturalama yazılımları

ile

 • Şebeke kaçakarının önlenmesi,
 • Kurumsal harcamaların optimize edilmesi,
 • İnsan hatalarının önüne geçilmesi,
 • Tüketim istatistiklerinin elde edilmesi,
 • Günün hangi zaman diliminde ne kadar tüketim yapıldığın tespiti (talep eğrisi),
 • Erken arıza tespiti

sağlanmaktadır.

İleri Ölçüm Altyapısı (AMI)

İleri Ölçüm Altyapısı (Advanced Metering Infrastructure – AMI), enerjinin belirli bir şebeke altyapısı üzerinden talep doğrultusunda veya düzenli olarak iletilmesi ve yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş altyapılarda çift yönlü veri alışverişi söz konusudur. Bu sayede, sadece enerji tüketim verilerinin aktarımı değil, aynı zamanda kesme ve açma ya da ürün tercihinin müşterilere yansıtılması gibi merkezden iletilebilecek diğer verilerin iletilmesi sağlanır. Akıllı sayaçlar şüphesiz ileri ölçüm altyapısının en önemli bileşenidir.

İleri Ölçüm Altyapısının kurulması, sadece sayaçların takılması veya kurulması olarak düşünülmemelidir. Öncesinde planlama, fizibilite ve iş süreçlerinin tasarlanması çalışmaları için yeterli zaman ve kaynak planlanmalıdır. Ayrıca tüm süreç boyunca kurumsal değişim ve yapılanma şirket ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yönetilmelidir.

Şirketler tarafından öncelikle altyapıya ilişkin unsurların, düzenleyici kurum tarafından onaylanmış ya da onaylanacağı düşünülen yatırım harcamaları ve işletme harcamaları limitleri de göz önünde bulundurularak planlanması gerekmektedir.

Sonrasında, sahada sayaçların kurulması ile başlayıp, iletişim altyapısını ve merkezi veri toplama sistemleri ile entegrasyon noktalarını da içeren fonksiyonel ve teknik mimarinin belirlenmesi işi yürütülmektedir. İleri Ölçüm Altyapısı sistemlerinin hayata geçirilmesi sonrasında, dağıtım ve perakende satış operasyonları altında değişecek olan iş süreçlerinin yeniden tasarlanması ve yeni iş süreçlerinin de ortaya konulması gerekmektedir.

İleri Ölçüm Altyapısı kapsamında aşağıdaki faaliyetlerin yeniden tasarlanması veya yeni bir iş süreci olarak eklenmesi gerekmektedir:

 • Sayaç/Diğer ölçüm cihazları kurulumu
 • Şebeke yönetimi
 • Sayaç/Endeks okuma
 • İş emirleri
 • Faturalama
 • Online sunum
 • Talep tepkisi (TT)
 • Uzlaştırma
 • Kesinti /Arıza yönetimi
 • Kayıp/Kaçak ve tahsilat takip
 • Dağıtım analizi

İleri Ölçüm Altyapısı sayesinde sadece tüketim bilgileri değil, aynı zamanda arıza ve kesintiye dair bilgilerin merkeze iletilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede, şebeke işletmecisinin varlık yönetimini (arıza onarım-bakım sistemi) daha verimli yürütmesi sağlanır.

Akıllı Şebeke

Otomasyon ve bilgi işlem teknolojilerinin elektrik şebekelerine hizmet vermek üzere bir araya gelmiş halidir. Şebekenin uzaktan izlenmesi ve kontrolü, kayıp ve kaçakların azaltılması, işletme verimliliklerin artırılması açısından birçok faydaları vardır. Akıllı şebekeler, SCADA ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gibi tamamlayıcı sistemler ile bütünleşerek verimlilik artışı sağlar.

Uluslararası arenada akıllı şebeke yatırımlarına geçilmesinde bir çok etken yer almaktadır. Bunlardan en önemlileri maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin arttırılması olarak gözlemlenmektedir. Başta ABD olmak üzere, aynı zamanda birçok Avrupa ülkesinde akıllı şebeke ve akıllı sayaç yatırımları tercih edilmektedir. Ülkemizde ise akıllı sayaç yatırımları, otomatik sayaç okuma sistemi (OSOS) başlığı altında adlandırılmakta, iletim ve dağıtım şebekeleri için gündeme gelmektedir. Ancak akıllı sayaç sistemine tam anlamıyla geçiş belli bir süre alacaktır. Şüphesiz önümüzdeki kısa vadede dağıtım ve perakende satış şirketlerinin ayrışması, liberal piyasaya tam geçişin hızlanması ve serbest tüketici limitinin daha da azaltılması ile konu önemini arttıracaktır. Satışta rekabetin daha da artması ile birlikte müşterilerine daha iyi hizmet sunmak (ürün geliştirme, daha az kesinti), kaçakları azaltmak ve varlık yönetiminde bir adım öne geçmek isteyen dağıtım şirketlerinin akıllı şebeke yatırımlarına zaman kaybetmeden geçeceği düşünülmektedir.

Akıllı Şebeke beş ana unsurdan oluşmaktadır:

 • Ev ağı
 • Sayaç sahibi uç noktalar
 • Veri İletişim Şebekesi
 • Veri merkezi
  • Arıza yönetimi
  • Bakım yönetimi
  • Müşteri hizmetleri ve faturalama
  • Tahmin ve yük takip
  • Piyasa yönetimi
  • Dağıtım operasyonları ve yatırım planlama
  • Bütünleşik veri tabanı sistemlerini beslemektedir.
 • Arka ofis ve yönetimi
  • Dağıtım şebekesi yönetimi
  • Sayaç okuma, açma ve kesme
  • Faturalama ve müşteri hizmetleri

Kesintisiz Güç Kaynağı Takip Sistemi

Kesintisiz Güç Kaynakları, kendilerine bağlı sistemlerin korunmasına ve şebeke enerjisinin kesilmesi durumunda sistemin beslenmesinin bir süre daha devam ettirilmesine yarar. KGK’lar genelde kısa süreli kesintilerde sistemleri idame etmek ve kesinti süresinin uzaması durumlarında cihazları doğru bir şekilde kapatmaya zaman tanımak veya bulunuyorsa Jeneratör devreye girene kadar sistemi beslemek için kullanılırlar.

ATM’ler, Hastaneler, Baz İstasyonları, Veri Merkezleri, Üretim Tesisleri, Acil Durum Koordinasyon Merkezleri gibi ve diğer kritik tesislerde “Görev Kritik Ekipmanları” korumak ve sürekli çalışır halde tutmak için kullanılırlar. Enerjinin kesilmesi veya dalgalanması felaketle sonuçlanabilir. Dünyada KGK’ların ve jeneratörlerin neredeyse %10’u lazım oldukları zaman devreye girmemektedir.

Uygulama ile üreticiler ve satıcılar; satış sonrası servis süreçlerinde sahaya gitmeden kritik bilgileri uzaktan edinebilir. Alarm, hata ve uyarı gibi ihlal anında sorumlu kişilere email veya SMS ile bilgilendirme yaparak KGK’nın sürekli hazır olmasını sağlar. Anlık meydana gelen sorunlarda geçmiş bilgilerin analizi ile sorunun kaynağı hakkında detaylı bilgi verebilir. Arıza ve sorunları tespit ederek önceden müdahale imkanı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarır.

Jeneratör Takip Sistemi

Jeneratörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir ve şebeke enerjisinin kesilmesi durumunda sistemi besler. Jeneratörün yakıt kapasitesine göre uzun süreli yedek enerji kaynaklarıdırlar. Elektriğin kesilmesi ile jeneratörlerin devreye girmesi arasında belirli bir süre geçer (30 sn – 1 dk). Bu süre zarfında genelde şebekeyi bir KGK ile besleyerek jeneratörün devreye girene kadar sistemleri idamesi sağlanır.

Hastaneler, Baz İstasyonları, Veri Merkezleri, Üretim Tesisleri, Acil Durum Koordinasyon Merkezleri gibi ve diğer kritik tesislerde “Görev Kritik Ekipmanları” sürekli çalışır halde tutmak için kullanılırlar. Enerjinin kesilmesi veya dalgalanması felaketle sonuçlanabilir. Dünyada KGK’ların ve jeneratörlerin neredeyse %10’u lazım oldukları zaman devreye girmemektedir.

Uygulama ile üreticiler ve satıcılar; satış sonrası servis süreçlerinde sahaya gitmeden kritik bilgileri uzaktan edinebilir. Kiralama yapan firmalar jeneratörlerinin doğru kullanıldığından emin olur. Yakıt hırsızlığını anında tespit eder. Alarm, hata ve uyarı gibi ihlal anında sorumlu kişilere email veya SMS ile bilgilendirme yaparak KGK’nın sürekli hazır olmasını sağlar. Anlık meydana gelen sorunlarda geçmiş bilgilerin analizi ile sorunun kaynağı hakkında detaylı bilgi verebilir.

Reaktif Enerji Tüketim Takip Sistemi

Fabrikalar, elektrik makineleri, iş makineleri ve motorlar endüktif çalıştıklarından bağlandıkları şebekeden reaktif güç çekerler. Evlerdeki mekanik balastlı floresan lambalar, çamaşır makinaları, buzdolabı ve inverter barındıran klimalar endüktif devreye sahiptir ve reaktif güç çekerler. Devrede işi aktif güç yapar, reaktif güç her döngüde şebekeden çekilir ve döngü bitmeden şebekeye geri verilir.

Reaktif gücün oluşması işe çevrilebilen aktif gücün azalmasına dolayısıyla verimin düşmesine neden olur. Reaktif güç sıfıra ne kadar yakınsa verim o kadar yüksektir. Akım ile gerilim arasındaki faz farkının en ideal olabilecek açıya getirilerek, sistemi olumsuz etkileyen reaktif yüklerin sıfıra yaklaştırılmasına böylece verimin artırılmasına “Kompanzasyon” denir.

Güç ihtiyacı 9 kVA ve üzeri olan işletmeler için 284/2 sayılı ve 08/01/2004 tarihli EPDK kurul kararı gereğince kompanzasyon panosu yapılması zorunlu tutulmuştur. Kurul kararına göre kompanzasyon panosu ile harcanan endüktif güç, aktif gücün en fazla %20’si; kapasitif güç de aktif gücün en fazla %15’i kadar olabilir. Aksi durumda işletme parasal cezaya maruz kalabilir. Bu da elektrik faturasına reaktif güç tüketim bedeli olarak yansır.

Uygulama ile kompanzasyon panosu sürekli izlenerek, anlık/günlük/haftalı ve aylık reaktif tüketim miktarları limitlerin üzerinde ise yetkililere email ve SMS ile bilgilendirme yapılır, gerekli önlemlerin alınması ve panoya müdahale edilmesi için fırsat sunulur, zaman kazandırılır. Sistem kullanılmadığında reaktif tüketimler ay sonunda faturaya yansıdığı için ceza ödenmek zorunda kalınmaktadır. Sistem kullanıldığında bu durumdan anında haberdar olunduğu için cezaya maruz kalmadan önlem almaya fırsat olur.

Traksiyoner Akü Takip Sistemi

Traksiyoner (Cer) Aküler; elektrikle çalışan araçlarda doğrudan güç kaynağı olarak kullanılırlar. Özellikle çevre faktörünün önemli olduğu kapalı alanlarda en temiz enerji kaynağıdır.

Ana kullanım yerleri: Çeşitli amaç ve tiplerdeki istif ve taşıma araçları (Fork-lift), elektrikli arabalar, tünel ve maden ocaklarında çalışan elektrikli lokomotifler ve elektrikle çalışan vinçlerdir.

“Kurşun Asit” akülerin temel prensiplerine göre çalışırlar. Birçok hücreden oluşurlar. Genelde sülfürik asidin sulu çözeltisi ile hazırlanan elektrolitikler kullanılır. Sülfürük asit yoğunluğu sıcaklıkla ters orantılı olarak değişir. Bunun için düzeltmeler yapmak gerekir. Uzun çalışma ömürleri hedef alınarak, derin deşarjlara dayanıklı ve uzun süreli (5-8 saat) deşarj kapasitelerine (C5) göre dizayn edilirler. Bu aküler deşarj olduktan sonra elektrolit yoğunlukları ve kapasiteleri düşer. Rastgele şarj edilmemelidirler. Şarj edildikten sonra bir süre dinlenmelidirler. “WA Şarjı”, “WO-WA Şarjı” ve “IUIA Şarjı” gibi isimlendirilen farklı şarj teknikleri vardır.

Maliyeti yüksek olan bu aküler için şarj, deşarj ve dinlenme zamanları önemlidir. Deşarj ve şarj akımları belirli limitleri geçmemeli ve belirli sürelerin üstünde nominal kapasitesinin üzerinde çekilmemelidir. Tüm bu şarj, deşarj ve dinlenme süreçlerinin takibi, akünün ömrünün mümkün olan en uzun süreye uzatılması ve verimliliğinin artırılması için şarj/deşarj voltaj ve akım eğrilerinin uzaktan takip edilebildiği, belirli limitlerin üzerinde şarj veya deşarj edildiğinde yetkililere email veya SMS ile bilgilendirme yapan takip uygulaması ile hem kullanıcılar hem de aküyü kiralayan işletmeler için bu pahalı akünün en verimli kullanılması sağlanır.

Mobil Sıcaklık & Nem Takibi

Sıcaklık izleme ve takip endüstrisi dünya çapında milyarlarca dolarlık bir ekonomik ve çevresel etkiye sahiptir. Sürekli değişmekte ve artan tüketici taleplerine uyum sağlamaktadır. Ancak rekabetçi ve kârlı kalabilmek için soğuk zincir lojistik filolarının yenilikçi ve verimli çözümler araması gerekiyor. Bluetooth teknolojisi, araç GPS takip cihazları ve sensörlerle bir araya gelerek filo ve kargo izleme için yeni olanaklar sunuyor.

SORUN

Uluslararası Soğutma Enstitüsü’ne göre, işleyen bir soğuk zincirin eksikliğinin dünya genelinde neredeyse %20’ye varan önemli gıda kayıplarına neden olduğunu biliyor muydunuz? Daha da ileri gidersek, gelişmiş ülkelerde gıda kayıpları toplam gıda üretiminin yaklaşık %9’unu, gelişmekte olan ülkelerde ise ortalama %23’ünü oluşturmaktadır.

Et, kümes hayvanları, süt ürünleri, deniz ürünleri, tarımsal ürünler, çeşitli kimyasallar ve farmasötikler, çiçekler ve günlük olarak tüketilen diğer birçok ürün, son kullanıcılara kullanılabilir durumda teslim edilmelerini sağlamak için nakliye sırasında sıcaklık takibi gerektirir.

Taşıma araçlarının mekanik arızaları, trafik gecikmeleri, gümrük sınır kontrolleri, yurtdışındaki sürücü karmaşası, kötü yükleme uygulamaları, yetersiz yalıtım ve benzeri faktörlerin neden olduğu belirli çevresel koşullar dahilindeki kırık soğuk zincirler, bozulabilir kargonun bozulmasını ve güvenliğini etkileyebilecek istenmeyen sıcaklık dalgalanmaları yaratır. Ayrıca, malların konumlarının ve durumlarının gerçek zamanlı olarak görülememesi ve hatta hırsızlıklar, verimsiz iş operasyonlarına ve önemli kayıplara katkıda bulunan bir faktör olabilir.

Sıcaklık (ve çoğu zaman nem) takibinin dünyanın herhangi bir ülkesindeki lojistik sektörü için kritik öneme sahip olduğu tartışmasızdır. Bazen sağlık ve güvenlik için, bazen de antikalar ve eserler gibi paha biçilmez eşyaların korunması için hayati önem taşırlar. Neyse ki, Bimetri’nin geniş ürün portföyü, akıllı özellikleri ve kablosuz Bluetooth teknolojisi kullanılarak bu zorlukların üstesinden minimum çaba ve maksimum sonuçla etkili bir şekilde gelinebilir.

ÇÖZÜM

Yukarıda belirtilen zorlukları çözmek için, entegre CAN Bus veri okuma işlemcisine sahip ÖZEL kategori GPS mobil takip birimi ve akıllı özelliklere ve kimlik sinyali iletimi, sıcaklık, nem ve dahili pil seviyesi takibi dahil olmak üzere kapsamlı işlevsellik setine sahip yepyeni BLE tabanlı aksesuarı EYE Sensor’u kullanıyoruz.

Nasıl çalışır

Çözüme özel kullanılan mobil takip birimi kablosuz Bluetooth LE bağlantısını destekler, böylece sensörler gibi Bluetooth cihazlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurabilir. En iyi sonuçları elde etmek için, takip cihazı bir soğuk zincir aracına kurulmalı ve Bluetooth anteninin yakındaki büyük metal parçalar tarafından kapatılmadığı bir noktada olağan şekilde yapılandırılmalıdır.

Kompakt ve hafif EYE Sensörü, takip edilecek ve izlenecek sıcaklığa duyarlı kargo öğelerine (koruyucu torba, dış oluklu karton, konteyner, varil, palet vb.) takılmalıdır. Araç GPS izleyicisi, yapılandırılabilir aralıklarla her sensörden hava üzerinden okumalar alır ve bu verileri iBeacon veya Eddystone profili olarak gerçek sıcaklık, nem ve GNSS konum ayrıntılarıyla birlikte analiz için bir sunucuya gönderir.

Firmamız tarafından geliştirilen özel yazılım, araç takip cihazına yakınlığa ve takip ettikleri parametrelere göre tüm EYE Sensörlerinin (dolayısıyla etiketlenmiş öğelerin) konumlarını belirler ve görüntüler. Bu sayede, soğuk zincir kamyonunun yükü PC, dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon aracılığıyla gerçek zamanlı olarak izlenebilir ve bu sayede mal yönetiminin, lojistik operasyonlarının verimliliği önemli ölçüde artırılır ve kayıplar veya hırsızlıklar önlenir. Ama burada durmuyoruz…

DEĞER KATAN AKILLI ÖZELLIKLER

Maksimum değer sağlamak için EYE Sensör modeli, soğuk zincir lojistiği operasyonlarını olağanüstü verimlilikle sıralamaya, izlemeye, yönetmeye ve optimize etmeye yardımcı olan bir dizi kullanışlı FM ürün yazılımı özelliğine ve olay senaryosuna sahiptir. Şimdi öne çıkan bazılarına bakalım.

Proje gereksinimlerine bağlı olarak, her sensör için anlamlı bir sıcaklık aralığı ayarlayabilirsiniz (aşağıdaki resimde gösterilen ‘Düşük Seviye’ ve ‘Yüksek Seviye’ parametreleri). Öğenin gerçek sıcaklığı önceden tanımlanan aralığın dışına çıkarsa, FMB140 cihazı buna göre bir olay oluşturacak ve ilgili verileri sorumlu kişileri bilgilendirmek için özel sunucuya gönderecektir. Bu sayede gecikmeden uygun önlemler alınabilir ve olumsuz sonuçlar önlenebilir.

 

Daha ileri gidersek, mobil takip cihazı yapılandırma aracında EYE Sensörlerinin nasıl ekleneceği ve ayarlanacağı konusunda iki yol vardır.

 • Birincisi – GPS izleyici başına bir seferde 4 taneye kadar destek sağlayan her sensörün MAC adresini eklemenin yaygın olarak kullanılan yöntemidir.
 • İkincisi, EYE Sensörlerini yalnızca ‘İsme Göre’ eklemenin daha yenilikçi ve çekici yöntemidir. Burada araç takip cihazı her bir sensörden MAC adresine göre değil, ismine göre veri toplayacaktır.

Sonuç olarak, sensörler (veya sensörlü soğuk zincir römorkları) değiştirildiğinde takip yazılımı üzerinde MAC adreslerini yeniden yapılandırmaya gerek yoktur. Yapılandırıcı aracını kullanarak isimleri sırasıyla yazmak yeterlidir, bu şekilde değerli zamandan tasarruf edilir ve hatalardan kaçınılır. Dahası, yöntem bir seferde 50 adede kadar EYE Sensörünü destekler, bu da önemli bir fark yaratır.

Son olarak, aksesuar modelinin ‘Sinyal Seviyesi’ parametresi (yani gücü ve iletim aralığı) ayrı ayrı yapılandırılabilir. Bu, uzaktaki sensörlerden gelen bilgileri göz ardı ederek yalnızca yakındaki sensörlerden veri toplamayı mümkün kılar. Böyle bir özellik, ilgilenilen soğuk zincir öğelerinin iş operasyonları için anlamlı ve yararlı olacak şekilde gruplandırılmasına olanak tanır.

Son olarak, yeni piyasaya sürülen EYE Sensörü, FMB140 izleyici ile birlikte, etkili kargo takibi, dağıtım ve kurumsal filo yönetimi sağlamak için benzersiz bir özellik kombinasyonu sunuyor. Daha fazla kolaylık ve pratiklik için, mobil takip cihazlarının ürün yazılımı güncellemeleri ve yapılandırma değişiklikleri, yakın zamanda yenilenen FOTA WEB aracı kullanılarak hızlı bir şekilde yapılabilir – yazılım çözümü, değerli zamandan tasarruf etmeye ve GPS cihazlarını maksimum verimlilikle uzaktan yönetmeye yardımcı olur. Tüm bunlar, soğuk zincir projelerinde gözle görülür bir karlılık, daha iyi iş itibarı, rekabet gücü ve yatırım getirisi ile sonuçlanacaktır.

TOPOLOJİ

FAYDALAR

 • EYE Sensör ayarları her proje için özelleştirilebilir: maksimum değeri elde etmek için BLE sensör sinyal gücü ve veri aktarım aralıkları tam proje uygulama ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir ve pratik olarak her şekil ve boyutta bina, araç veya treylerde kullanılabilir.
 • Hassas kargo sıcaklığı ve konum izleme: Soğuk zincir lojistiği için önemli olan her şeyin %100 hesap verebilirliği – mallar, taze ürünler, değerli varlıklar, süreçler, modeller ve ilgili personel eylemleri izlenir, izlenir ve optimize edilir.
 • Benzersiz ve değer katan FM ürün yazılımı özellikleri: kargo teslimatlarını olağanüstü verimlilikle takip etmeye, izlemeye ve yönetmeye yardımcı olan çok sayıda akıllı ve pratik olay senaryosu.
 • Kablosuz ve uygun fiyatlı: Bluetooth bağlantısı hızlı kurulum ve ayarlama, düşük parazit ve güç tüketimi sağlar ve ucuzdur. Hasar görürse, kaybolursa veya çalınırsa, BLE sensörü hızlı bir şekilde değiştirilebilir.
 • İyileştirilmiş karlılık ve rekabet gücü: malların kesilmesi, değerli varlık kaybı giderleri, karı artırmak için hırsızlığa karşı koruma, iyileştirilmiş nakit akışı ve yatırım fırsatları nedeniyle önemli maliyet tasarrufu.

Varlık Takip Sistemi

Varlık/Değerli Eşya takip uygulaması ile sabit veya hareketli varlıkların yasal uyumluluk, güvenlik, milli savunma, operasyonel verimlilik nedenlerinden dolayı veya sadece kullanıcının içinin rahat olması için uzaktan izlemeyi ve yönetmeyi sağlar.

Sıcaklık & Nem Takip Sistemi

Sıcaklık ve nem takibi önemli IoT uygulamalarından birisidir. Sağlık, gıda, tarım ve bilişim gibi birçok sektörde ortam sıcaklığı ve nemin takibine kritik seviyede ihtiyaç vardır. Bazıları;

 • Eczanelerdeki ecza ve aşı dolapları (12 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik gereği sıcaklık ve nem takibinin yapılması zorunlu hale gelmiştir)
 • Tıbbi tahlil ve araştırma laboratuarlarındaki buz dolapları,
 • Bilgi işlem merkezleri, sistem odaları, sunucu kabinleri
 • Frigofirik yük ve nakliye araçları
 • Gıda güvenliğinde soğuk zincirin korunması için soğuk hava depoları, dondurma şoklama kabini, fermantasyon kabini, şartlandırma odası, olgunlaştırma odası, kuru baklagil depoları, buzhaneler, balık depoları, mandralar, kümes hayvanı üreticileri
 • Çok şubeli çalışan fast foodlar ve restoranlar
 • Sanayi tesisleri,
 • Örtü altı yetiştiricileri (Seracılık), kültür mantarı üreticileri, bitki büyütme odaları
 • Eski ve kıymetli kitap, mecmua ve basılı yayın arşivleri barındıran kütüphaneler, müzeler

Ayarlanan sıcaklık ve/veya nem değer aralıklarının dışına çıkıldığında ortamda bulunan sesli ve ışıklı ikaz ekipmanlarını aktif hale getirebilmenin yanında merkezi yazılımda tanımlı yetkililere sms ve email gönderimi yapılır.

Endüstriyel Süreç Takip Sistemi

İşletmeler, tesislerindeki endüstriyel süreç otomasyonu için yüksek maliyetlerle SCADA/HMI yazılımları satın almaktadırlar. Firmamız; bu yazılımların gereksinimlerini yerine getiren ve çevrim içi (online) olarak hizmet veren, IT altyapı yatırım ihtiyacını ortadan kaldıran web tabanlı bir yazılım çözümü sunmaktadır.

Piyasadaki birçok farklı veri toplama ünitesi, üreticileri tarafından farklı konfigürasyonlar ile farklı modeller altında harici sensör ve terminal ekipmanlarına (makina, vs) bağlanacak giriş/çıkış arayüzleri ve iletişim portları sunmaktadır. Ancak genelde hepsini birden uygun maliyetle sunan üniteye rastlanmaz. BMT-600 Programlanabilir Uzak Terminal ünitesi bu sorunları ortadan kaldırır ve ekonomiktir.

Çeşitli endüstriyel sensörler ile yapılan ölçümlerin, çeşitli endüstriyel makinalardan/cihazlardan toplanan önemli ve kritik verilerin GSM/GPRS kablosuz ağı üzerinden bir merkezi yazılıma iletilerek;

 • Merkezi yazılıma iletilen ham verilerin işlenerek anlamlı hale getirilmesi,
 • Ham verinin ve işlenmiş verinin veritabanlarında saklanarak kalıcı hale getirilmesi ve geçmişe yönelik kayıtların tutulması,
 • Grafik arayüzler ile işlenen verilerin görselleştirilmesi (grafik arayüzler; kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulduğunda inşa edilebilecek veya daha önceden tasarlanmış hazır şablonlardan seçilebilen),
 • Uzaktaki sürecin yakın gerçek zamanlı olarak izlenmesi, kontrol edilmesi ve yönetilmesi,
 • Verilerin raporlanması,
 • İhlal (uyarı, hata ve alarm) durumlarının belirlenmesi,
 • Yetkililere email/sms ile bilgilendirme yapılması

çözümlerimiz kapsamında mümkün kılınmaktadır.

Tarımsal Takip Sistemi

Tarla ve seralarda;

 • Yaprak nemi,
 • Toprak içi / dışı nem ve sıcaklık,
 • Hava nemi, sıcaklık, basınç ve rüzgar hızı,
 • Işık seviyesi / şiddeti

gibi ölçümler sonucunda toplanan veriler;

 • Bitki hastalıklarının tespiti,
 • Sulama sistemlerinin yönetilmesi,
 • Sera iklimlendirme sistemlerinin yönetilmesi,
 • Tarımsal hava tahmini,
 • Sulama ve gübreleme önerileri,
 • İlaçlama zamanlaması,
 • Don ve dolu erken uyarı,
 • Güneşlenme yüzdesinin tespiti

için kullanılarak yararlanıcılara uzaktan takip ve kontrol imkanı vermektedir. Seralara gitmeden iklimlendirme ünitelerini çalıştırarak gerekli ısı seviyesinin korunması, böylece verimliliğin artması sağlanmaktadır. Sulama pompalarının araziye gitmeden açılıp kapanması ve tüm operasyonlarının merkezden yönetilmesi sağlanarak doğru zamanda ve optimum seviyede toprak neminin oluşması sağlanmaktadır.


Canlı hayvan ve kümes takibi ile tavuk çiftlikleri civciv ölümlerinin önüne geçmekte, kontrol ve verimlilik artmaktadır.

Kestirimci Bakım

Durum izleme (CM), gelişmekte olan bir arızaya işaret edebilecek değişiklikleri belirlemek için makinelerdeki belirli bir durumu (titreşim, sıcaklık vb.) izleme sürecidir. Kestirimci bakımın önemli bir parçasıdır çünkü durum izlemenin uygulanması, bakımın planlanmasına ve daha fazla arızayı ve ardından planlanmamış duruş sürelerini önlemek için önleyici eylemlerin gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Çözüme ait web sitesine gitmek için logoya tıklayınız:


Veri Merkezi ve Ortam İzleme Sistemi

Bir veri merkezi görev kritik ekipmanlar barındırır ve 7/24 sürekli hizmet verebilmelidir.

 • Ana girişteki elektrik sayacından toplam elektrik tüketim bilgileri,
 • Reaktif enerji kompanzasyon panosundan anlık reaktif tüketimleri,
 • Enerji analizöründen şebeke elektrik dalgalanmaları ve harmonik bozulmalar,
 • Yedek güç kaynaklarından; KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı) durumu,
 • Jeneratör durumu,
 • Sunucu kabinlerinden;
  • Kabin kapı açılma, kapanma zamanları,
  • Kabin içi sıcaklık ve nem değerleri,
  • Akım trafosu ile elektrik tüketimi
 • İklimlendirme (HVAC) sistemlerinden enerji tüketimleri, açılma kapanma kontrolleri, arıza ve uyarı bilgileri,
 • Ortam izleme ile;
  • Ortam sıcaklık/nem ölçümü,
  • Hareket algılama,
  • Duman algılama,
  • Su baskını tespiti,
  • Sistem odası giriş/çıkışlarının tespiti

gibi birçok ölçüm ve parametre uzaktan izlenerek merkezin kesintisiz hizmet vermesi sağlanır.

Yazılımlarımız

BienPort IoT Bulut Platformu

BienPort IoT Bulut Platformu

01st Tem 2013 | Front Page , Web Tabanlı

AR-GE aşaması devlet tarafından desteklenmiş “BienPort” IoT Bulut Platformumuz (www.bienport.com) ...

Platform Bağımsız Genel Amaçlı Veri Toplama Yazılımı

Platform Bağımsız Genel Amaçlı Veri Toplama Yazılımı

17th Eyl 2015 | Gömülü

Bimetri tarafından geliştirilen Genel Amaçlı Veri Toplama Yazılımı, ürün portföyündeki bazı veri toplama ...

İhtiyaca Özel Yazılımlar

İhtiyaca Özel Yazılımlar

17th Eyl 2015 | Front Page , İhtiyaca Özel

Bazı durumlarda hazır, raf ürünü olarak satılan yazılımlar ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamıyor ve yetersiz ...